madreporite
noun
/mæʹdrɛpəraɪt, ͵mædrɪʹpɔ:raɪt/

ზოოლ. მადრეფორიტი (კანეკლიანთა დასვრეტილი კიროვანი ფირფიტა, რომლითაც ამბულაკრულ სისტემაში შემავალი წყლის ფილტრაცია ხორციელდება).