melting profile
noun
/͵mɛltɪŋʹprəʊfaɪl/

მოლ. ბიოლ. ლღობის პროფილი (მრუდი, რომელიც ასახავს ორჯაჭვიანი დნმ-ის ან დნმ-დნმ-ისა და დნმ-რნმ-ის ჰიბრიდის ლღობის დამოკიდებულებას ტემპერატურაზე).