metagnathous
adjective
/mɛʹtægnəθəs/

1. ენტ. მეტაგნათური (ლარვულ სტადიაზე საკბენი ყბების, ხოლო ზრდასრულ სტადიაზე საწუწნი პირის მქონე) [შდრ. აგრ. menognathous];

2. ორნ. 1) ნისკარტმარწუხა, ნისკარტის ზედა და ქვედა ბოლოები გადაჯვარედინებული რომ აქვს (ითქმის ფრინველის შესახებ);

2) მარწუხისებრი, გადაჯვარედინებული ზედა და ქვედა ბოლოების მქონე (ითქმის ნისკარტის შესახებ).