mitotic crossing over
noun
/maɪ͵tɒtɪk͵krɒsɪŋʹəʊvə(r)/

გენ. მიტოზური კროსინგოვერი, სომატური კროსინგოვერი (კროსინგოვერი სომატური უჯრედების მიტოზის დროს; აგრ. somatic crossing over).