mycelium
noun
/maɪʹsi:lɪəm/

(pl mycelia) 1) მიკოლ. მიცელიუმი (სოკოს ვეგეტაციური სხეული – უპირატ. სუბსტრატში შეჭრილი ფესვებივით დატოტვილი / ურთიერთგადახლართული ძაფების / ჰიფების ერთობლიობა);

2) ბაქტ. მიცელიუმი (ზოგიერთი ბაქტერიების მიერ წარმოქმნილი ჰიფების მასა).