natural selection
noun
/͵nætʃrəlsɪʹlɛkʃn/

ევოლ. ბუნებრივი გადარჩევა (პოპულაციაში ამა თუ იმ გარემო პირობებში არსებობისათვის საუკეთესო ნიშან-თვისებების მქონე ინდივიდთა გადარჩენის / გამრავლების პროცესი).