Nautiloidea
noun
/͵nɔ:tɪʹlɔɪdɪə/

pl ზოოლ. ნაუტილოიდები (თავფეხიანი მოლუსკების ქვეკლასი, რომელთაგანაც მხოლოდ ნაუტილუსის და ალონაუტილუსის გვარებია შემორჩენილი; Nautiloidea subcls.).