nerve cord
noun
/͵nɜ:vʹkɔ:d/

ზოოლ. 1) კვანძოვანი ნერვული სისტემა (რგოლოვანი ჭიებისა და ფეხსახსრიანების ნეირონების კვანძების / განგლიონების ჯაჭვისაგან შემდგარი ნერვული სისტემა);

2) ღეროვანი ნერვული სისტემა, ნერვული ღერო (უმდაბლესი ჭიების ნერვული სისტემა);

3) = spinal cord.