nerve ending
noun
/ʹnɜ:vɛndɪŋ/

ანატ. ნერვული დაბოლოება, ნეიროტერმინალი (აქსონის ან მგრძნობიარე ნერვის დამაბოლოებელი ტოტები, რომლითაც ხდება ნერვული ინფორმაციის მიღება ან გადაცემა).