neuromast
noun
/ʹnjʊərəʊmæst/

ფიზიოლ. ნეირომასტი (თევზების, ზოგიერთი ამფიბიების და სხვ. გვერდითი ხაზის რეცეპტორი / ბეწვებიანი მგრძნობიარე უჯრედების ჯგუფი).