non-essential amino acid
noun
/͵nɒnɪʹsɛnʃlə͵mi:nəʊʹæsɪd/

ბიოქ., ფიზიოლ. შეცვლადი ამინომჟავა (ამინომჟავა, რომელიც ორგანიზმში სინთეზირდება და გარედან / საკვებთან ერთად მიღებას არ საჭიროებს; აბრევ. NEAA).