nucleotide
noun
/ʹnju:klɪətaɪd/

ბიოქ. ნუკლეოტიდი, ნუკლეოზიდფოსფატი (ნუკლეოზიდისა და ფოსფორმჟავას ერთი ან მეტი ნაშთისაგან შემდგარი ნაერთი – ნუკლეინის მჟავების, კოფერმენტების და სხვა ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთის სტრუქტურული ერთეული; აბრევ. nt) [იხ. აგრ. nucleoside].