oasis
noun
/əʊʹeɪsɪs/

(pl oases) ეკოლ. ოაზისი (წყლის მოყვარულ მცენარეთათვის ხელსაყრელი პირობების მქონე იზოლირებული ტერიტორია არიდულ რეგიონში).