Nearby words
obconic ან obconical
adjective
/ɒbʹkɒnɪk, -l/

უპირატ. ბოტ. უკუკონუსისებრი (ითქმის ყუნწზე წვეტით / წვრილი ბოლოთი მიმაგრებული კონუსისებრი ფოთლის, ნაყოფის და სხვ. შესახებ).