osteoclasis
noun
/͵ɒstɪʹɒkləsɪs/

ფიზიოლ. ოსტეოკლაზია (ოსტეოკლასტების მიერ ძვლოვანი ქსოვილის დაშლა ძვლის საბოლოო ფორმირების პროცესში) [იხ. აგრ. osteoclast].