oxidoreductase
noun
/͵ɒksɪdəʊrɪʹdʌkteɪz, -s/

ბიოქ. ოქსიდორედუქტაზა (ჟანგვა-აღდგენითი რეაქციების მაკატალიზებელი ესა თუ ის ფერმენტი – დეჰიდროგენაზები, ოქსიდაზები, პეროქსიდაზები, რედუქტაზები და სხვ.) [იხ. აგრ. oxidation-reduction].