oxygenic photosynthesis
noun
/͵ɒksɪ͵dʒɛnɪkfəʊtəʊʹsɪnθəsɪs/

ბიოქ. ჟანგბადური ფოტოსინთეზი (მცენარეებისთვის, ევკარიოტული წყალცენარეებისთვის და ციანობაქტერიებისთვის დამახასიათებელი ფოტოსინთეზი, რომლის დროსაც ჟანგბადი გამომუშავდება).