oxyhaemocyanin
noun
/͵ɒksɪhi:mə(ʊ)ʹsaɪənɪn/

ბიოქ. ოქსიჰემოციანინი, ჰემოციანინის შენაერთი ჟანგბადთან (მრავალი მოლუსკის, ფეხსახსრიანისა და სხვ. სისხლში) [იხ. აგრ. haemocyanin].