palmatisect
adjective
/pælʹmeɪtɪ͵sɛkt/

ბოტ. თათისებრ განკვეთილი (ითქმის თათისებრი ფოთლის შესახებ, რომლის სეგმენტები გაყოფილია ფირფიტის თითქმის შუა ძარღვამდე, მაგრამ არა ცალკე ფოთოლაკებად) [შდრ. აგრ. palmately compound].