pangenesis
noun
/pænʹdʒɛnɪsɪs/

ევოლ. პანგენეზისი (ჩ. დარვინის მიერ შემუშავებული მემკვიდრულობის თეორია / ჰიპოთეზა, რომლის თანახმადაც მემკვიდრეობითი ნიშან-თვისებების გადაცემა ხდება მშობელთა მემკვიდრული ინფორმაციის მატარებელი მატერიალური ნაწილაკების – პანგენების / გემულების შერწყმის შედეგად).