para-aminobenzoic acid
noun
/͵pærəəmi:nəʊbɛn͵zəʊɪkʹæsɪd/

ბიოქ. პარაამინობენზომჟავა, 4-ამინობენზომჟავა, ვიტამინი B₁₀, პაბმ (ფსევდოვიტამინი, რომელიც B ჯგუფის ვიტამინებს განეკუთვნება; აბრევ. PABA).