positive selection
noun
/͵pɒzətɪvsɪʹlɛkʃn/

იმუნ. დადებითი გადარჩევა (თიმუსში T-ლიმფოციტების მომწიფების ერთ-ერთი მთავარი ეტაპი, რომლის შედეგადაც დადებითად გადაირჩევა / აპოპტოზს გადაურჩება ისეთი T-ლიმფოციტი, რომლის სპეციფიკური რეცეპტორი ხასიათდება ჰისტოშეთავსებულობის მთავარ კომპლექსთან ურთიერთქმედების საშუალო აფინობით) [შდრ. აგრ. negative selection].