primordial
adjective
/praɪʹmɔ:dɪəl/

ემბრ. პრიმორდიალური, ჩანასახოვან / განვითარების საწყის სტადიაზე მყოფი; primordial leaf პრიმორდიალური / პირველადი ფოთოლი, ფოთლის ჩანასახი.