proline
noun
/ʹprəʊli:n/

ბიოქ. პროლინი (ჰეტეროციკლური ამინომჟავა / იმინომჟავა, რომელიც სავარაუდოდ ყველა ორგანიზმის ყველა ცილაში შედის; აბრევ. Pro, P).