pygal
adjective
/ʹpaɪgl/

1) ზურგის უკანა ბოლოსი, ზურგის უკანა ბოლოსთან დაკავშირებული;

2) ზოგიერთი კუს ბაკნის / ზურგის ფარის უკანა ბოლოზე განლაგებული (ითქმის ფირფიტების შესახებ).