pygidium
noun
/paɪʹdʒɪdɪəm, -ʹgɪdɪəm/

(pl pygidia) ზოოლ. პიგიდიუმი, სხეულის / მუცლის ბოლო განყოფილება (რგოლოვანი ჭიებისა, კიბოსნაირთა, მწერებისა და ზოგიერთი სხვ. ფეხსახსრიანისა).