quinquefoliate
adjective
/͵kwɪnkwɪʹfəʊlɪeɪt/

ბოტ. 1) ხუთფოთოლაკიანი (ითქმის თათისებრრთული ფოთლის შესახებ);

2) თათისებრრთული ხუთფოთოლაკიანი ფოთლების მქონე (ითქმის მცენარის შესახებ).