radiate-veined
adjective
/ʹreɪdɪətveɪnd/

ბოტ. რადიალურად დაძარღვული, ყუნწიდან რადიალურად გამომავალი ძარღვების მქონე, თათისებრ დაძარღვული (ითქმის ფოთლის შესახებ).