radioimmunoassay
noun
/͵reɪdɪəʊɪmjʊnəʊʹəseɪ/

იმუნ. რადიოიმუნური ანალიზი, რია (სინჯში ფერმენტების, ჰორმონების და სხვ. ბიოაქტიური ნივთიერებების რაოდენობრივი ანალიზის მეთოდი რადიოაქტიური იზოტოპით მონიშნული ანტიგენების ან ანტისხეულების გამოყენებით; აბრევ. RIA).