salvage pathway
noun
/͵sælvɪdʒʹpɑ:θweɪ/

ბიოქ. რეუტილიზაციის გზა (ნივთიერებათა ცვლისა – ნუკლეოზიდებისა და ნუკლეოტიდების სინთეზი ეგზოგენური ან „სამარაგო“ / პრეფორმირებული პურინებისა და პირიმიდინების ან ნუკლეოზიდების გამოყენებით).