scanning electron microscope
noun
/͵skænɪŋɪ͵lɛktrɒnʹmaɪkrəskəʊp/

მასკანირებელი ელექტრონული მიკროსკოპი, გამშლელი / რასტრული ელექტრონული მიკროსკოპი (აბრევ. SEM).