schindylesis
noun
/͵skɪndɪʹli:sɪs/

(pl schindyleses) ანატ. სქინდილეზი (ძვლების შეერთების ტიპი, რომლის დროსაც ერთი ძვლის წვეტიანი ბოლო მეორე ძვლის ღრუში ან ნაპრალში ჯდება).