schizocoelomates
noun
/͵skɪtsəʊʹsi:ləʊmeɪts, ͵skɪzəʊ-/

pl ემბრ., ზოოლ. სქიზოცელიანები (მოლუსკები, რგოლოვანი ჭიები და ფეხსახსრიანები; განსხვავებით ენტროცელიანებისაგან) [შდრ. აგრ. schizocoel ან schizocoele, enterocoelomate].