schizont
noun
/ʹskɪtsɒnt, ʹskɪzɒnt/

მიკრ. შიზონტი (ზოგიერთი უმარტივესების, განსაკ. აპიკომპლექსების / სპორიანების, სასიცოცხლო ციკლის სტადია, შიზოგონიის გზით წარმოქმნილი შვილეული ორგანიზმი) [იხ. აგრ. schizogony].