syngraft
noun
/ʹsɪŋgrɑ:ft/

იმუნ. სინტრანსპლანტატი, იზოგენური ტრანსპლანტატი (გენეტიკურად იდენტური ინდივიდისგან გადანერგილი ქსოვილი) [შდრ. აგრ. allograft].