synkaryon
noun
/sɪnʹkærɪɒn/

(pl synkaria) ციტ., ემბრ. სინკარიონი (სხვადასხვა სქესის გამეტების ბირთვების შერწყმის შედეგად წარმოქმნილი ზიგოტის ბირთვი).