trunk
noun
/trʌŋk/

1. ბოტ. ხის ტანი, მთავარი ღერო;

2. ანატ., ზოოლ. ტანი, ტორსი (სხეული თავისა და კიდურების გამოკლებით);

3. მმლ. ხორთუმი (სპილოსი და მისთ.);

4. ანატ. ღერო, წველი (ნერვისა ან სისხლძარღვისა).