ultracentrifuge
noun
/͵ʌltrəʹsɛntrɪfju:dʒ/

ბიოტექ. ულტრაცენტრიფუგა (მაღალსიჩქარული ცენტრიფუგა –მაკრომოლეკულების, ვირუსების, სუბუჯრედული ნაწილაკების შემადგენელ ნაწილებად დასაყოფი აპარატი).