ungual
adjective
/ʹʌŋgwəl/

1. 1) ანატ. ფრჩხილისა, ფრჩხილთან დაკავშირებული;

2) ზოოლ. ბრჭყალისა ან ჩლიქისა, ბრჭყალთან ან ჩლიქთან დაკავშირებული;

2. ბოტ. ფრჩხილისა, ყუნწისა, გვირგვინის ფურცლის ფრჩხილთან / ყუნწთან დაკავშირებული [იხ. აგრ. unguis].