unguiculate
adjective
/ʌŋʹgwɪkjʊlət/

1. 1) ანატ. ფრჩხილიანი;

2) ზოოლ. ბრჭყალიანი, კლანჭიანი (ჩლიქიანისაგან განსხვავებით);

2. ბოტ. ფრჩხილიანი, ყუნწიანი (ითქმის გვირგვინის ფურცლის შესახებ)