variable expressivity
noun
/͵vɛərɪəbl͵ɛksprɛʹsɪvɪtɪ/

გენ. ცვალებადი გამოვლინებადობა / ექსპრესიულობა (ფენოტიპური გამოვლინების სხვადასხვაგვარობა ერთი და იმავე გენოტიპის მქონე ინდივიდებში).