vascular endothelial growth factor
noun
/͵væskjələr͵ɛndəʊʹθi:lɪəl͵grəʊθʹfæktə(r)/

ბიოქ. სისხლძარღვის ენდოთელიუმის ზრდის ფაქტორი (უჯრედის სასიგნალო ცილა, რომელიც ვასკულოგენეზსა და ანგიოგენეზს ასტიმულირებს; აბრევ. VEGF).