vasculogenesis
noun
/͵væskjʊləʊʹdʒɛnɪsɪs/

ჰისტ. ვასკულოგენეზი (სისხლძარღვების წარმოქმნა და ჩამოყალიბება უპირატ. სისხლის მიმოქცევის სისტემის ემბრიონული განვითარების სტადიაზე).