vegetative phase
noun
/͵vɛdʒɪtətɪvʹfeɪz/

ბოტ. ვეგეტაციური პერიოდი (მცენარის ზრდის პერიოდი თესლის გაღივებიდან / აღმოცენებიდან ყვავილობამდე; აგრ. vegetative state).