ventricular
adjective
/vɛnʹtrɪkjʊlə(r)/

1. ანატ. პარკუჭისა, პარკუჭოვანი, პარკუჭთან დაკავშირებული, ვენტრიკულარული [იხ. აგრ. ventricle 1)];

2. ზოოლ. კუჭისა, კუჭთან დაკავშირებული, ვენტრიკულარული [იხ. აგრ. ventriculus].