very low-density lipoprotein
noun
/͵vɛrɪləʊʹdɛnsətɪlɪpəʊʹprəʊti:n/

ბიოქ. ძალიან დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინი (სისხლის პლაზმის ერთ-ერთი ძირითადი ლიპოპროტეინი; აბრევ. VLDL).