Wnt signalling pathway
noun
/͵dʌblju:ɛnti:͵sɪgnəlɪŋʹpɑ:θweɪ/

მოლ. ბიოლ. Wnt-სასიგნალო გზა (სიგნალის გადაცემა / ტრანსდუქცია რეცეპტორული ცილების საშუალებით) [იხ. აგრ. signal transduction].