zoid
noun
/ʹzəʊɪd/

ბოტ., მიკოლ. ზოიდი (წყალმცენარეებისა და უმდაბლესი სოკოების შოლტ˂ებ˃იანი დამოუკიდებლად მოძრავი უსქესო სპორა / ზოოსპორა ან გამეტა).