enzyme-linked immunospot assay
noun
/͵ɛnzaɪm͵lɪŋktʹɪmjʊnəʊ͵spɒtəʹseɪ/

ბიოქ. იმუნოფერმენტული ლაქების ანალიზი, ელისპოტი (ანტიგენის ან ანტისხეულის გამომმუშავებელი უჯრედების რაოდენობის დადგენის მეთოდი; აბრევ. ELISPOT) [შდრ. აგრ. ELISA].