uredospore
არსებითი სახელი
/jʊʹri:dəʊ͵spɔ:(r)/

მიკოლ. ურედოსპორა, ურედიოსპორა, ურედინიოსპორა (ჟანგა სოკოების სპორა გამრავლების აქტიურ სტადიაში – ზაფხულის სპორა; აგრ. urediospore, urediniospore) [შდრ. აგრ. teleutospore].